دوشاخه های استاندارد برق

دوشاخه های برق  موجب اتصالات سوکت های نوری با پریزهای دیواری جایگزین شده اند. افزایش روبه رشد انواع توسعه یافته این دوشاخه های استاندارد موجب گردیده تابه راحتی محافظت از آسیب الکتریکی به 90 درصد برسد.

امروزه در سراسر جهان حدود 20 نوع کاربری مشترک  از دوشاخه ها وجود داردهمچنین هماهنگی استانداردهای فنی باعث گردیده تا برخی از انواع پلاگین ها در مناطق بزرگ برای تسهیل تجارت وسایل برقی و همچنین برای راحتی مسافران و مصرف کنندگان کالاهای برقی وارداتی مورد استفاده باشند.

 

برخی از دوشاخه های چند استاندارد استفاده از چندین نوع پلاگین را امکان پذیر می سازند. آداپتورهای بداهه یا تأیید نشده بین سوکت ها و شاخه های ناسازگار ممکن است ایمنی و عملکرد کامل یک ترکیب سوکت - پلاگین مورد تایید را ارائه ندهند.